ESP  CAT  ENG

PRONAOS

01 copia

 

 

02 copia03 copia04 copia06 copia

Amb la finalització dels exàmens, els lliuraments dels últims treballs i l’arribada de les notes, els estudiants comencen a abandonar el món acadèmic per endinsar-se al món laboral. Per a aquesta transició, la Universitat Internacional de Catalunya té preparada algunes sorpreses. Probablement l’acte Promise sigui la més important; una trobada itinerant on la UIC convida a mantenir viu el vincle creat amb la comunitat universitària de la qual han format part en els darrers anys de carrera.

Per completar aquest acte, però sobretot perquè els estudiants comprenguin la importància de la mediació a què s’enfronten s’encarrega una petita intervenció efímera transportable, de senzill muntatge i perllongada durabilitat.

Es proposa una plataforma de 3x3m construïda mitjançant 32 llosetes de 40x80cm tallades de 4 taulers de carrosser de bedoll antilliscant. La plataforma es recolza sobre 6 cèrcols concèntrics construïts mitjançant 41 llistons de pi de secció 80×55. Travessant els llistons i les llosetes, s’ubiquen 170 tubs de PVC rígid de color negre de 3 m de longitud aconseguint acoblar tots els elements del conjunt prescindint de fixacions mecàniques. Les fustes són reciclables i provinents de boscos FSC. Els tubs, en no ser manipulats, podran ser reutilitzats en la construcció promovent una economia circular.

Sorgeix la idea del pronaos com a espai que configurava el vestíbul previ que donava accés des de l’exterior a l’interior del temple grec; ingrés amb columnes que ara permet reflexionar sobre el pas de la dimensió acadèmica a la professional.

La dificultat d’accés a aquest nou món al qual els estudiants aspiren es fa voluntàriament present. Així, en un primer instant, es mostra la peça totalment impenetrable; la densitat de les columnes i les traces de falsos camins contribueixen a crear aquesta atmosfera. En un posterior instant, l’anàlisi de l’artefacte, permet revelar el camí d’entrada. Es troba en una cantonada, dilatant la longitud del llindar permetent albirar entre les columnes unes paraules flotants que recorden els valors apresos durant els anys de formació. Els antics companys i professors també es veuen acompanyant al nou aspirant entre les columnes. L’arquitectura proposada, es mostra lleugerament elevada del sòl expressant la importància de l’acte. Es prescindeix del sostre, proposant fer de la llum, darrera matèria arquitectònica; guia necessària per creuar el llindar.

07 copia